"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 9 Tháng 12, 2019 - 18:12

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 35

Danh sách lớp: 

QLNN Chuyên viên khóa 35

Danh sách môn học: 

Bảng điểm tổng hợp

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 35

File đính kèm: 

Tin khác