"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 17 Tháng 2, 2020 - 12:17

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT