"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 11, 2019 - 23:42

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc

File đính kèm: 

Tin khác