"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 20 Tháng 2, 2020 - 06:39

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC GD25