"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 12:04

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác MMTQ và đoàn thể nhân dân, Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp, năm 2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác MMTQ và đoàn thể nhân dân, Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp, năm 2018

File đính kèm: 

Tin khác