"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 17 Tháng 2, 2020 - 12:15

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác MMTQ và đoàn thể nhân dân, Lớp TCLLCT-HC GD25