"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 12:59

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC Khối Doanh nghiệp, năm 2018