"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:27

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD20 (thi ghép lớp GD21)