"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 19 Tháng 1, 2018 - 22:30

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TCLLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TCLLCT-HC huyện Bình Đại

File đính kèm: 

Tin khác