"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 13:30

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri