"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 - 04:14

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD23