"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:13

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN, Lớp TC LLCT-HC C37