"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 05:56

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN, Lớp TC LLCT-HC C35

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C35

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN, Lớp TC LLCT-HC C35

File đính kèm: 

Tin khác