"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 11, 2019 - 16:43

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018

File đính kèm: 

Tin khác