"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 21:46

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C38

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C38

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C38

File đính kèm: 

Tin khác