"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:30

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại

File đính kèm: 

Tin khác