"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 18 Tháng 8, 2018 - 07:14

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC C34