"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 3, 2019 - 06:41

bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và thành phố Bến Tre