"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:47

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TCLLCT-HC GD24