"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:48

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tácMTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C31