"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 26 Tháng 6, 2019 - 06:31

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Chợ Lách