"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 7, 2018 - 12:56

Bảng điểm môn Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú