"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 14:04

Bảng điểm môn: Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại