"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 13 Tháng 12, 2019 - 13:17

Bảng điểm môn: Một số kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Danh sách môn học: 

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở

Bảng điểm môn: Một số kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc

File đính kèm: 

Tin khác