"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:11

Bảng điểm môn: Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Bảng điểm môn: Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT

File đính kèm: 

Tin khác