"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 11, 2019 - 23:37

Bảng điểm Kiểm tra lần 1, lớp Bồi dưỡng kiến thức QNLL ngạch chuyên viên khóa 36