"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 9 Tháng 12, 2019 - 18:11

Bảng điểm Kiểm tra lại lần 1, lần 2 Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 36