"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:07

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành giáo dục khóa 26

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD26

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành giáo dục khóa 26

File đính kèm: 

Tin khác