"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 00:50

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành giáo dục khóa 26