"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:00

Bảng điêm thi sau môn: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

Bảng điêm thi sau môn: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm

File đính kèm: 

Tin khác