"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019 - 13:38

Bảng điêm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản vê Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C36