"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 19:03

Bảng điêm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC C36

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C36

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảng điêm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC C36

File đính kèm: 

Tin khác