"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 11:00

Điểm thi lại Phần học Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh,Lớp TC LLCT-HC C31 (thi ghép lớp TCLLCT-HC C34)

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C31

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điểm thi lại Phần học Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh,Lớp TC LLCT-HC C31 (thi ghép lớp TCLLCT-HC C34

File đính kèm: 

Tin khác