"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 23:00

Điểm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri thi ghép với Lớp TCLLCT-HC C38

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Danh sách môn học: 

Thi lại, thi sau

Điểm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri thi ghép với Lớp TCLLCT-HC C38

File đính kèm: 

Tin khác