Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ ba, 29 Tháng 9, 2020 - 20:07

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre” được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nghiệm thu thành công

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là những người đem chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong Nhân dân, hướng dẫn người dân thực hiện và là người phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, và  Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bến Tre “về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Bến Tre”.  Qua quá trình thực hiện, Bến Tre đã kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở với chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố, song song đó, các mô hình kiêm nhiệm khác được cấp xã lựa chọn và  thực hiện.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Trường Chính trị đã đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và hoàn thành sau 9 tháng nghiên cứu, đánh giá. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Sở khoa học và công nghệ tỉnh, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã họp nghiệm thu đề tài và đánh giá xếp loại đạt.

Đề tài đã rà soát lại quá trình thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo hướng kiêm nhiệm chức danh ở cấp cơ sở trong tỉnh thời gian qua. Khảo sát, điều tra cụ thể các chức danh kiêm nhiệm ở cấp cơ sở. Thống kê số liệu, tập hợp, phân tích đánh giá mặt được và chưa được của các đơn vị thực hiện kiêm nhiệm. Đề xuất đề xuất hướng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp cơ sở trong thời gian tới theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị,
Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.
 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

 

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT&NCKH

Tin khác