"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:47

Tra cứu lịch học tập

Ngày Đăng : 14/12/2017

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11/12 đến 22/12/2017

Ngày Đăng : 13/12/2017

Lịch Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C32 (Ngày 21/12/2017)

Ngày Đăng : 13/12/2017

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 15/12 đến 09/02/2018

Ngày Đăng : 07/12/2017

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 19/12 đến 27/12/2017

Ngày Đăng : 07/12/2017

Lịch học tập môn: Xây dựng Đảng, Lớp Cao cấp LLCT khóa 17 (C17), từ 13->20/12/2017

Ngày Đăng : 07/12/2017

Lịch học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16 (C16), từ 19->27/12/2017

Ngày Đăng : 30/11/2017

Lịch viết Khóa luật tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C33, từ 04/12 đến 28/12/2017

Ngày Đăng : 28/11/2017

Kế hoạch giảng dạy và học tập, Lớp Đại học Hành chính năm học 2017-2018

Ngày Đăng : 28/11/2017

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 06/12 đến 18/12/2017

Ngày Đăng : 21/11/2017

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 21/11 đến 30/11/2017

Trang

Đăng kí nhận Tra cứu lịch học tập