"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 5, 2018 - 03:45

Tra cứu lịch học tập

Ngày Đăng : 18/05/2018

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 15/5 đến 29/5/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C37, từ 14/6 đến 27/6/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 06/6 đến 19/6/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/6 đến 22/6/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34 từ 18/6 đến 27/6/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C35, từ 04/6 đến 11/6/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Những vấn cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ 20/6 đến 02/7/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 26/5 đến 14/7/2018

Ngày Đăng : 17/05/2018

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 18/6 đến 25/6/2018

Ngày Đăng : 14/05/2018

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ 18/5 đến 28/5/2018

Trang

Đăng kí nhận Tra cứu lịch học tập