"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 10, 2017 - 15:04

Tra cứu lịch học tập

Ngày Đăng : 12/10/2017

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/11 đến 01/12/2017

Ngày Đăng : 12/10/2017

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 01/11 đến 13/11/2017

Ngày Đăng : 12/10/2017

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/10 đến 31/10/2017

Ngày Đăng : 12/10/2017

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD20, từ 01/11 đến 08/11/2017

Ngày Đăng : 12/10/2017

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD21, từ 21/11 đến 28/11/2017

Ngày Đăng : 06/10/2017

Lịch viết Khóa luật tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C32, từ 10/10 đến 27/10/2017

Ngày Đăng : 06/10/2017

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2 (điều chỉnh ngày 06/10/2017), Quý IV/2017 và Quý I/2018

Ngày Đăng : 04/10/2017

Lịch thi lại, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

Ngày Đăng : 03/10/2017

Lịch nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC C33, từ 11/10 đến 24/10/2017

Ngày Đăng : 02/10/2017

Lịch Thi tốt nghiệp và Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C32 (từ 19/10 đến 29/11/2017)

Trang

Đăng kí nhận Tra cứu lịch học tập