"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 24 Tháng 3, 2018 - 04:02

Tra cứu lịch học tập

Ngày Đăng : 23/03/2018

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2, Quý I, III/2018 (Từ tháng 4/2018 - 9/2018)

Ngày Đăng : 23/03/2018

Kế hoạch giảng dạy(Bổ sung) Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 03/2018)

Ngày Đăng : 23/03/2018

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 14/4 đến 18/5/2018

Ngày Đăng : 23/03/2018

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 19/3 đến 27/3/2018

Ngày Đăng : 22/03/2018

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ 20/3 đến 04/4/2018

Ngày Đăng : 12/03/2018

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/4 đến 24/4/2018

Ngày Đăng : 12/03/2018

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 16/4 đến 26/4/2018

Ngày Đăng : 12/03/2018

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 17/4 đến 27/4/2018

Ngày Đăng : 12/03/2018

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C35, từ 02/4 đến 10/4/2018

Ngày Đăng : 12/03/2018

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 09/4 đến 24/4/2018

Trang

Đăng kí nhận Tra cứu lịch học tập