"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:28

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
46 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gt.pdf
47 Trung cấp LLCT-HC C34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_c34.pdf
48 Trung cấp LLCT-HC C34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_c34.pdf
49 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_thads.pdf
50 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_ghep_c38.pdf

Trang