"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 18:34

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C37 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c37.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c38.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_dn.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_dlvt.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd24.pdf

Trang