"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_c34.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_thads.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_ghep_c38.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_btri.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Báo cáo thực tế PDF icon d_bctt_btri.pdf

Trang