"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 10, 2017 - 16:26

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC C31 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c31_thisau.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd20.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC C32 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c32.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC C33 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c33.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C33 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c33.pdf

Trang