"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:14

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_dlvt.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_mcb.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC GD25 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd25.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_thads.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C39 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c39.pdf

Trang