"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 05:57

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC GD23 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd23.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C35 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c35.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_dlvt.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_bd.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_cl.pdf

Trang