"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:57

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_cl.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_thilai_htct_c34.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC C34 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_thilai_nvctdt_c34.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC GD25 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd25.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c38.pdf

Trang