"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:55

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctd_cakv.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_cak5.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC C32 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c32.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_cak5.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd20.pdf

Trang