"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 05:53

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC C37 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c37.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC C37 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c37.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC C34 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c34.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_dlvt.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_cl.pdf

Trang