"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:48

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_mcb.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC C39 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c39.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_dn.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd24.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_dlvt.pdf

Trang