"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:46

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC GD20 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd20.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC C35 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c35.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_totnghiep_ca5.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_btri.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c36.pdf

Trang