"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:08

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_dn.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_dlvt.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd24.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_thads.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_cla.pdf

Trang