"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:36

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
266 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_b23.pdf
267 Trung cấp LLCT-HC C31 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c31.pdf
268 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_mcn.pdf
269 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_b23.pdf
270 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd20.pdf

Trang