"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 05:46

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC C35 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c35.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_nnpl_gd24.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC GD23 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd23.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_mcb.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C38 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c38.pdf

Trang