"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:45

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c34.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tn_tphu.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_bd.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC GD20 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd20.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC GD21 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd21.pdf

Trang