"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_thads.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC C39 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c39.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC C37 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c37.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c38.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_dn.pdf

Trang