"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:07

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_cak5.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon diem_triet_bd.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd23.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC GD21 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd21.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C32 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_c32.pdf

Trang