"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:09

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
226 Trung cấp LLCT-HC C31 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c31.pdf
227 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_b23.pdf
228 Trung cấp LLCT-HC C31 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c31.pdf
229 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_mcn.pdf
230 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_b23.pdf

Trang