"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 19:06

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC C37 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c37.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_cl.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_thads.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC GD24 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd24.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC C38 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dlc38.pdf

Trang