"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_thads.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_cla.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_dlvt.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_mcb.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC GD25 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd25.pdf

Trang