"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:49

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_btri.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC GD21 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_tlai_nvctdt_gd21.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_dlvt.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC GD20 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_khoaluan_gd20.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC C34 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c34.pdf

Trang