"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:43

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
186 Trung cấp LLCT-HC C26 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon diem_dl_c26.pdf
187 Trung cấp LLCT-HC C29 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon diem_dloi_c25.pdf
188 Trung cấp LLCT-HC C29 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon diem_triet_c29.pdf

Trang