"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 19:02

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
186 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_dn.pdf
187 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_tp.pdf
188 Trung cấp LLCT-HC C31 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c31.pdf
189 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd20.pdf
190 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_tp.pdf

Trang