"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 06:01

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
181 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_mcn.pdf
182 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp [Đang cập nhật] PDF icon d_th_dnghiep.pdf
183 Trung cấp LLCT-HC GD21 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd21.pdf
184 Trung cấp LLCT-HC C32 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c32.pdf
185 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_cak5.pdf

Trang