"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:29

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
181 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_thilai_tn_mcn.pdf
182 Trung cấp LLCT-HC GD20 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd20.pdf
183 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_cak5.pdf
184 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon diem_triet_bd.pdf
185 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd23.pdf

Trang