"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019 - 13:34

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
181 Trung cấp LLCT-HC GD20 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd20.pdf
182 Trung cấp LLCT-HC GD21 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd21.pdf
183 Trung cấp LLCT-HC GD20 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd20.pdf
184 Trung cấp LLCT-HC C35 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c35.pdf
185 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_totnghiep_ca5.pdf

Trang