"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019 - 13:33

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
176 Trung cấp LLCT-HC B23 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_b23.pdf
177 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c36.pdf
178 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c34.pdf
179 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tn_tphu.pdf
180 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_bd.pdf

Trang