"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 19:04

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC GD24 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd24.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC GD25 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd25.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gt.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_cl.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC C37 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c37.pdf

Trang