"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC GD24 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd24.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C38 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dlc38.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_mcb.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_thads.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC GD25 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd25.pdf

Trang