"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:37

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd22.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC GD20 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd20.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_tp.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC GD21 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd21.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c34.pdf

Trang