"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:46

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_thi_tn_dlvt.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c38.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_dn.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C39 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c39.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC GD24 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd24.pdf

Trang