"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 7, 2018 - 12:52

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_btri.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_bd.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_dlvt.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd23.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC GD22 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd22.pdf

Trang