"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 17:03

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC C38 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_c38.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C39 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c39.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC C37 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_kltn_c37.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C40 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c40.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C38 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c38.pdf

Trang