"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2017 - 10:04

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_b23.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_tp.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctd_cakv.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_cak5.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C32 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c32.pdf

Trang