"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:23

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c34.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_dn2018.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC C39 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c39.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C39 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_nnpl_c39.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_btri.pdf

Trang