"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 05:48

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC GD21 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_gd21.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_btri.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_bd.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_dlvt.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd23.pdf

Trang