"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 1, 2020 - 18:01

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC GD27 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd27.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC GD26 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd26.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-c43.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-th-mcb.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC GD25 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-th-gd25.pdf

Trang