"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 28 Tháng 5, 2020 - 06:02

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C40 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knldql-c40.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C41 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knldql-c41.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C42 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dlc42.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC GD27 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd27.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C41 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-c41.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c43.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC GD27 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd27.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC GD26 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd26.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-c43.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C40 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-c40.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC C42 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c42.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC GD26 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd26.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC GD27 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-gd27.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC GD27 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-gd27.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC C41 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc-c41.pdf

Trang