"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 26 Tháng 4, 2019 - 18:11

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_dn.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C39 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c39.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD24 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd24.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC GD25 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd25.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gt.pdf

Trang