"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 - 09:40

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_tonghop-dlvt.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C37 Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_c37.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_cl.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_thads.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_cl.pdf

Trang